Mae Cynghorwyr Trais Rhywiol Annibynnol (ISVA) wedi’u hyfforddi i ofalu am eich anghenion ac i sicrhau eich bod yn derbyn gofal a dealltwriaeth.

ISVAs – beth maen nhw’n wneud

Fe fydd ISVA yn eich helpu i ddeall sut mae’r broses cyfiawnder troseddol yn gweithio, ac fe fydd yn esbonio pethau fel beth fydd yn digwydd os ydych yn riportio i’r heddlu a phwysigrwydd adfer DNA fforensig.

Mae ISVA ar gael i ddarparu gwybodaeth yn unig i chi, a does dim disgwyl i chi riportio unrhyw drosedd i’r heddlu.

Does dim angen i chi wneud ymrwymiad. Mae cysylltiad yn seiliedig ar anghenion unigolyn – mae rhai cleientiaid angen apwyntiadau wyneb yn wyneb rheolaidd tra bod eraill angen galwadau ffôn achlysurol.

Cyngor ar y system gyfiawnder

Yn aml cysylltu gydag ISVA ydy’r cam cyntaf mewn cael mynediad i’r system cyfiawnder troseddol. Ond mae’n bwysig cofio nad ydy ISVA yn gyfreithiwr.

Maen nhw’n gallu eich cynghori ar y system  cyfiawnder troseddol a riportio i’r heddlu ond dydyn nhw ddim yn gallu cynnig cyngor cyfreithiol i chi.

Mae ISVAs yn cwblhau achrediad sydd yn rhoi safon o weithio cydnabyddedig yn genedlaethol iddyn nhw.

Gall ISVAs helpu  – ond dydyn nhw ddim yn gynghorwyr

Fe fydd pob unigolyn yn teimlo’n wahanol ynghylch defnyddio ISVA. Os nad ydy cleient eisiau cael mynediad i’r system cyfiawnder troseddol ac eisoes yn ymgysylltu gyda gwasanaethau cynghori, efallai na fydd ISVA yn gallu cynnig cymorth ychwanegol oni bai bod cleient angen cymorth i ddelio gyda risg cyfredol.

Gall y llwybr yma fod yn un anodd. Ond dydy ISVA ddim yno i annog y cleient i rannu profiadau ond yn hytrach i weithio o amgylch cynllunio diogelwch a symud ymlaen – boed ar y llwybr cyfiawnder troseddol neu gymorth cynghori.

Y dewisiadau sydd ar gael i chi

Efallai y bydd yn ddefnyddiol i chi ddysgu rhagor am y materion cyfreithiol ynghylch cam-drin rhywiol dynion.

Os ydych yn teimlo yr hoffech chi siarad gyda rhywun am gam-drin rhywiol dynion ac ydy ISVA yn iawn i chi, siaradwch gydag aelod o’n tîm trwy We Sgwrs neu Testun (SMS) Sgwrs

Leave Website

Helpline new opening hours 1 Jun 19

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this