O bersbectif cyfreithiol, gellir rhannu cam-drin rhywiol dynion yn ddau gaterogi: cam-drin yn erbyn plant a cham-drin yn erbyn oedolion.

Cam-drin yn erbyn plant

Cyfeirir at gam-drin yn erbyn plant (hyd at 16 oed) fel Cam-Drin Rhywiol Plant (CSA) ac mae’n digwydd pan fo oedolyn neu’r glasoed hŷn yn defnyddio plentyn neu’r glasoed iau ar gyfer ysgogiad rhywiol.

Gall CSA fod ar sawl ffurf yn cynnwys gofyn neu roi pwysau ar blentyn i gymryd rhan mewn gweithgareddau rhywiol (waeth beth fo’r canlyniad), arddangos organau cenhedlu i blentyn, arddangos pornograffi i blentyn, cysylltiad rhywiol gyda phlentyn, cysylltiad corfforol gydag organau cenhedlu plentyn, edrych ar organau cenhedlu plentyn  heb gysylltiad corfforol neu defnyddio plentyn i gynhyrchu pornograffi.

Cam-drin yn erbyn oedolion

Mae cam-drin yn erbyn oedolion yn syrthio i’r categorïau bras canlynol:

  • Trais

O dan y Ddeddf Troseddau Rhywiol 2003, mae’n drosedd i unrhyw wryw dreiddio gwain, anws neu geg benyw neu wryw gyda’i bidyn heb eu caniatâd. Daeth trais gwryw yn gydnabyddedig mewn cyfraith ym 1994 ond gwnaeth deddfwriaeth 2003 ddioddefwyr trais yn niwtral o ran y rhywiau.

  • Ymosodiad trwy dreiddiad
    Mae hyn yn digwydd os ydy unrhyw wryw neu fenyw yn treiddio gwain neu anws person arall heb eu caniatâd. Cyflawnir y drosedd lle mae treiddiad trwy ran o’r corff (er enghraifft, bys) neu unrhyw beth arall (er enghraifft, gwrthrych) i ddiben rhywiol.
  • Ymosodiad rhywiol
    Lle mae unrhyw wryw neu fenyw yn fwriadol yn cyffwrdd person arall yn rhywiol heb eu caniatâd.

Beth mae ‘caniatâd’ yn ei olygu?

Yn syml, mae’n ymwneud â chaniatâd (neu gytundeb). Mae hyn yn rhywbeth sydd yn rhaid ei sefydlu’n glir cyn unrhyw fath o weithred neu ymddygiad rhywiol a gallwch newid eich meddwl ar unrhyw adeg.

Gwasanaethau y gallech fod eisiau eu hystyried

Os ydych wedi cael eich effeithio gan gam-drin rhywiol dynion, os ydych chi neu ffrind yn oroeswr, ac yn dymuno siarad gyda rhywun yna gallwch geisio Sgwrs Destun (SMS) neu We Sgwrst fel cam cyntaf

Os hoffech wybod rhagor am y posibilrwydd  o gymryd camau cyfreithiol yn dilyn cam-drin rhywiol dynion, efallai yr hoffech wybod rhagor am ISVAs

Leave Website

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this