Mae’r mythau a’r camdybiaethau ynghylch cam-drin rhywiol dynion yn gwneud realiti bod yn oroeswr yn anodd.

Mae’r camwybodaeth y mae goroeswyr naill ai yn eu credu, neu yn meddwl bod eraill yn eu credu, yn cynyddu’r teimlad o arwahanrwydd a chywilydd – ac yn cyfrannu i raddau at yr ofn sydd yn ei gwneud yn anodd i oroeswyr siarad am eu profiadau.

Isod rydym yn chwalu rhai o’r mythau cyffredin ynghylch cam-drin rhywiol dynion.

Myth: Dydy dynion ddim yn gallu cael eu cam-drin yn rhywiol.

Realiti: Ydy . Gall unrhyw ddyn neu fachgen gael ei gam-drin yn rhywiol waeth beth fo’u maint, cryfder, golwg neu gyfeiriadedd rhywiol.

Myth: Os oeddech chi’n yfed neu yn cymryd cyffuriau, eich bai chi oedd e.

Realiti: Rydyn ni’n credu nad oes unrhyw beth rydych chi’n ei wneud yn rhoi hawl i berson arall fanteisio’n rhywiol arnoch chi. Os ydych wedi bod yn yfed neu yn cymryd cyffuriau, a bod rhywun yn ymosod yn rhywiol arnoch chi, nid eich bai chi ydy hynny  a dydy e ddim yn golygu eich bod wedi gofyn am, neu yn haeddu beth ddgwyddodd.

Myth: Dim ond dynion a bechgyn hoyw sydd yn cael eu cam-drin yn rhywiol.

Realiti:  Mae dynion heterorywiol, hoyw a deurywiol yr un mor debygol o gael eu cam-drin yn rhywiol. Does gan camdriniaeth rywiol ddim byd i’w wneud â’ch cyfeiriadedd rhywiol nawr nac yn y dyfodol. Does gan eich rhywioldeb ddim byd mwy i’w wneud â chael eich camdrin â bod rhywun yn dwyn oddi arnoch.

Myth: Dim ond dynion hoyw sydd yn ymosod yn rhywiol ar ddynion eraill.

Realiti: Ma’r rhan fwyaf o ddynion sydd yn ymosod yn rhywiol ar ddynion eraill yn cyfrif eu hunain yn heterorywiol. Mae’r ffaith yma yn helpu i amlygu ffaith arall – mae ymosodiad rhywiol yn ymwneud â thrais, dicter, pŵer a rheolaeth dros berson arall, nid chwant, awydd neu atyniad rhywiol. 1

Myth: Mae camdriniaeth rhywiol yn eich gwneud yn hoyw.

Realiti: Mae’n gyffredin iawn i ddynion sydd wedi’u cam-drin yn rhywiol gan berson arall i gwestiynu effaith y profiad ar eu rhywioldeb. Mae dynion yn aml yn gofyn inni “ Wnaeth e/nhw ymosod arna’i oherwydd eu bod nhw’n meddwl mod i’n hoyw?”, “ Ydy hyn yn digwydd imi yn golygu mod i’n hoyw?”. Mae’n gyffredin i’r profiadau yma godi pryderon am hunaniaeth rhywiol.

Mae nifer o’n cleientiaid hoyw yn gofyn os ydy dioddef cam-drin rhywiol yn blentyn wedi pennu eu rhywioldeb fel oedolion. Yn ôl ein profiad ni, mae mwyafrif y dynion a gafodd eu cam-drin yn rhywiol gan ddynion eraill yn eu plentyndod yn heterorywol pan yn oedolion.  Mae’r ymchwil sydd ar gael yn awgrymu nad oedd gan gam-drin rhywiol ddim effaith sylweddol ar gyfeiriadedd rhywiol oedolion.

Myth: Dydy dynion ddim yn gallu cael eu cam-drin yn rhywiol gan fenywod.

Realiti: Er bod rhan fwyaf o’r camdrinwyr yn ddynion, gall dynion ddioddef camdriniaeth rhywiol (er nid trais cyfreithiol) gan fenwyod.

 

Mae Ymchwil (America, Canada ac Awstralia) yn nodi bod hyd at 25% o gamdrinwyr rhywiol o holl blant yn fenywod.2

Dywed yr un astudiaethau wrthym bod menywod yn gyfrifol am tua 40% o amharu rhywiol ar fechgyn.

 

Myth: Mae codiad neu hadffrydio yn ystod trais rhywiol yn golygu ‘eich bod ei eisiau’ neu wedi cydsynio.

Realiti: Mae codiad a hadffrydio yn ymatebion ffisiolegol all ddeillio o gysylltiad corfforol yn unig neu straen eithafol. Dydy’r ymatebion yma ddim yn awgrymu eich bod eisiau nac wedi mwynhau’r ymosodiad a dydy e ddim yn nodi unrhyw beth am eich cyfeiriadedd rhywiol.

Mae rhai camdrinwyr a threiswyr yn ymwybodol sut y gall codiad a hadffrydio ddrysu dioddefwr ymosodiad rhywiol – mae hyn yn eu cymell i drafod y dioddefwr i bwynt codiad neu hadffrydio i gynyddu eu teimladau o reolaeth ac i atal pobl rhag adrodd eu stori.

Myth: Fe fydd cael eich cam-drin yn rhywiol yn eich gwneud yn gamdriniwr.

Realiti: Dydy mwyafrif llethol y dynion sydd wedi dioddef trais rhywiol plentyndod neu oedolyn DDIM yn mynd ymlaen i droseddu’n rhywiol yn erbyn plant a dynion eraill. Mae dadansoddiad ystadegol yn annibynadwy a’r meddwl cyfredol ydy bod y ffigur tua 5% 3

 

Cyfeiriadau

1 – Groth and Birnbaum (1978)

2 – Ogloff, Cutajar, Mann, and Mullen (2012)

3 – Tsopelas, Christos, Tsetsou Spyridoula, and Douzenis Athanasios. “Review on female sexual offenders: Findings about profile and personality.” International journal of law and psychiatry 34.2 (2011): 122-126.

 

Leave Website

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this