Does yna ddim arwyddion pendant y mae pob goroeswr yn eu dangos – does yna ddim rhestr wirio diagnostig a fydd yn dweud wrthych os oes rhywun wedi cael ei gam-drin yn rhywiol, neu yn cael ei gam-drin yn rhywiol.

Mae cam-drin rhywiol yn effeithio ar bawb yn wahanol. Mae arwyddion cam-drin rhywiol dynion yn fewnol ac yn hynod bersonol – maen nhw’n dylanwadu ar berthynas dyn gyda’i hun a gydag eraill.

Gall amddiffynfeydd seicolegol fel ataliaeth a gwadu ei gwneud hyd yn oed yn fwy anodd i oroeswyr ddeall na hyd yn oed cydnabod beth sydd wedi digwydd iddyn nhw.

Ni ddylid gwthio goroeswyr i siarad am eu profiadau. Mae eu pwyso i wneud rhywbeth yn gallu cael ei ystyried yn ail adrodd y camdriniaeth.

Mae’n holl bwysig ein bod yn siarad am brofiadau poenus yn y gorffennol, beth bynnag ydyn nhw, yn ein hamser ein hunain.

Problemau eilaidd

Ymysg goroeswyr mae yna themâu cyffredin o ymddygiad caethiwus a hunan niweidio, yn ogystal â phroblemau agosrwydd a pherthynas. Ond, dydy’r rhain ddim yn benodol i gam-drin rhywiol a gallan nhw ddod i’r amlwg am sawl rheswm.

Gall dynion sydd wedi’u cam-drin yn rhywiol wahanu rhyw ac agosrwydd – gan ystyried ei bod yn rhy beryglus i gael perthynas rhyngddibynnol emosiynol.

Cyn gallu cydanbod realiti cam-drin rhywiol a chychwyn y broses o wella, efallai y bydd angen i oroeswr ddelio gydag unrhyw ymddygiad dinistriol a mecanweithiau ymdopi i ddechrau.

Dyma rai problemau eilaidd y gall goroeswyr eu dangos:

  • Problemau gyda defnydd alcohol ac/neu gyffuriau
  • Caethiwed neu orfodaeth rhyw
  • Trafferthion ac anawsterau mewn perthynas
  • Problemau dicter a thymer
  • Ymddygiad sydd yn debyg i straen ôl drawmatig

Dydy’r rhestr yma ddim yn gyflawn. Fel y soniwyd uchod, mae cam-drin rhywiol yn effeithio yn wahanol ar bob goroeswr.

Darllen pellach

Gall fod yn gymorth i chwalu rhai o’r camdybiaethau cyffredin y mae goroeswyr yn eu wynebu – darllenwch y dudalen mythau a realiti cam-drin rhywiol dynion.

Os ydych yn teimlo eich bod yn barod i siarad gyda rhywun am eich profiadau efallai yr hoffech ystyried Gwe sgwrs neu Testun (SMS) sgwrs fel cam cyntaf.

Leave Website

Helpline new opening hours 1 Jun 19

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this