Does yna ddim arwyddion pendant y mae pob goroeswr yn eu dangos – does yna ddim rhestr wirio diagnostig a fydd yn dweud wrthych os oes rhywun wedi cael ei gam-drin yn rhywiol, neu yn cael ei gam-drin yn rhywiol.

Mae cam-drin rhywiol yn effeithio ar bawb yn wahanol. Mae arwyddion cam-drin rhywiol dynion yn fewnol ac yn hynod bersonol – maen nhw’n dylanwadu ar berthynas dyn gyda’i hun a gydag eraill.

Gall amddiffynfeydd seicolegol fel ataliaeth a gwadu ei gwneud hyd yn oed yn fwy anodd i oroeswyr ddeall na hyd yn oed cydnabod beth sydd wedi digwydd iddyn nhw.

Ni ddylid gwthio goroeswyr i siarad am eu profiadau. Mae eu pwyso i wneud rhywbeth yn gallu cael ei ystyried yn ail adrodd y camdriniaeth.

Mae’n holl bwysig ein bod yn siarad am brofiadau poenus yn y gorffennol, beth bynnag ydyn nhw, yn ein hamser ein hunain.

Problemau eilaidd

Ymysg goroeswyr mae yna themâu cyffredin o ymddygiad caethiwus a hunan niweidio, yn ogystal â phroblemau agosrwydd a pherthynas. Ond, dydy’r rhain ddim yn benodol i gam-drin rhywiol a gallan nhw ddod i’r amlwg am sawl rheswm.

Gall dynion sydd wedi’u cam-drin yn rhywiol wahanu rhyw ac agosrwydd – gan ystyried ei bod yn rhy beryglus i gael perthynas rhyngddibynnol emosiynol.

Cyn gallu cydanbod realiti cam-drin rhywiol a chychwyn y broses o wella, efallai y bydd angen i oroeswr ddelio gydag unrhyw ymddygiad dinistriol a mecanweithiau ymdopi i ddechrau.

Dyma rai problemau eilaidd y gall goroeswyr eu dangos:

  • Problemau gyda defnydd alcohol ac/neu gyffuriau
  • Caethiwed neu orfodaeth rhyw
  • Trafferthion ac anawsterau mewn perthynas
  • Problemau dicter a thymer
  • Ymddygiad sydd yn debyg i straen ôl drawmatig

Dydy’r rhestr yma ddim yn gyflawn. Fel y soniwyd uchod, mae cam-drin rhywiol yn effeithio yn wahanol ar bob goroeswr.

Darllen pellach

Gall fod yn gymorth i chwalu rhai o’r camdybiaethau cyffredin y mae goroeswyr yn eu wynebu – darllenwch y dudalen mythau a realiti cam-drin rhywiol dynion.

Os ydych yn teimlo eich bod yn barod i siarad gyda rhywun am eich profiadau efallai yr hoffech ystyried Gwe sgwrs neu Testun (SMS) sgwrs fel cam cyntaf.

Leave Website

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this