Gellir diffinio meithrin perthynas amhriodol fel y broses y mae camdriniwr yn  ei defnyddio i ansensiteiddio rhywun – eu gwneud nhw yn llai tebygol o wrthod neu i riportio ymddygiad camdriniol.

Gall meithrin perthynas amhriodol ddigwydd lle mae yna wahaniaeth pŵer oddi mewn i berthynas, y mae’r camdriniwr yn ei ddefnyddio er ei foddhad ei hun.

Mae hwn i’w weld yn fwyaf cyffredin fel tactig a ddefnyddir gan bedoffiliaid, ar blant a rhieni. Ond gellir meithrin perthynas amhriodol gydag oedolion hefyd.

Meithrin perthynas amhriodol gyda phlant

Mae gwahaniaeth oedran yn un enghraifft o wahaniaeth pŵer.  Mae plant yn cael eu dysgu i barchu plant hŷn ac oedolion – mae nifer o gamdrinwyr yn manteisio ar hynny.

Gall rhywum sydd wedi dioddef meithrin perthynas amhriodol yn blentyn ei chael hi’n anodd derbyn bod yr hyn a ddigwyddodd iddyn nhw yn ‘gamdriniaeth’. Gall fod y camdriniwr wedi cymryd diddordeb ynddyn nhw mewn ffordd na wnaeth oedolion eraill, wedi gadael iddyn nhw wneud pethau na fyddai oedolion eraill wedi’i ganiatau.

Yn ymwybodol ai peidio, mae’r camdriniwr yn gwneud hyn fel modd o ennyn ymddiriedaeth y plentyn a’i gwneud yn llai tebygol y byddan nhw mewn perygl o golli’r ‘berthynas arbennig’ trwy siarad gydag eraill am y cam-drin rhywiol.

Meithrin perthynas amhriodol gyda oedolyn

Tra bod meithrin perthynas amhriodol yn fwyaf cysylltiedig gyda cham-drin rhywiol plant, mae’n bosibl hefyd i feithrin perthynas amhriodol gydag oedolyn – neu eu paratoi – ar gyfer camdriniaeth.

Unwaith eto mae hyn yn fwyaf cyffredin mewn sefyllfaoedd lle mae yna wahaniaeth pŵer – gall dynion hŷn feithrin perthynas gyda dynion iau, dynion sydd yn gryfach yn gorfforol neu weithwyr proffesiynol sydd â rhywfaint o reolaeth drostyn nhw, fel meddygon neu therapyddion.

Er enghraifft, mae nifer o ddynion hoyw yn cyrraedd Llundain i ddianc rhag homoffobia mewn amgylcheddau eraill. Yn aml maen nhw taflu eu hunain i’r byd hoyw. Yna mae rhai yn cael eu gorfodi i wneud pethau y maen nhw’n anghyfforddus  yn eu gwneud – maen nhw’n cyfarfod pobl hŷn sydd yn eu sicrhau mai dyna ydy’r norm, dyna sy’n digwydd yn y byd hoyw, rhywbeth fel defod newid byd.

Gall meithrin perthynas amhriodol ddigwydd hefyd mewn lleoliadau domestig ac mewn perthynas, lle mae’r partner sydd yn cam-drin, dros amser, yn cyflwyno gweithrediadau camdriniol sydd yn dod yn dderbyniol er eu bod yn parhau i fod yn ddieisiau.

Yn y sefyllfaoedd yma, yn dechnegol mae caniatâd wedi’i roi, ond gall fod rhywbeth camdriniol yn dal i ddigwydd.

Effeithiau meithrin perthynas amhriodol

Un o ganlyniadau allweddol meithrin perthynas amhriodol ydy bod y dioddefwr yn teimlo cywilydd sydd yn aml  yn cael ei gynrychioli fel synnwyr o gydsynio – eu bod nhw wedi gadael iddo ddigwydd.

Unwaith eto mae’r hunan feio yma yn ei gwneud hi’n anodd i siarad am gamdriniaeth. Gall y goroeswr ofni bod y bai y mae’n ei roi arno’i hun gael ei ailadrodd yn ymatebion pobl eraill.

Mae meithrin perthynas amhriodol yn cymylu’r llinellau oamgylch camdriniaeth – mae’n ei gwnud yn fwy anodd nodi beth pryd mae’n digwydd, ac yn fwy anodd i’w nodi ac i siarad amdano wrth edrych yn ôl.

Leave Website

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this