Gall byw gydag atgofion cam-drin rhywiol fod yn hynod o anodd yn enwedig os ydych yn teimlo’n ynysig ac yn methu dweud wrth bobl am beth ddigwyddodd i chi – oherwydd nad ydych yn gwybod beth i’w ddweud na sut y byddan nhw’n ymateb, neu a fyddan nhw yn eich credu chi.

Cyngor ar siarad am eich profiadau

I ddechrau, meddyliwch am siarad gyda rhywun rydych chi’n ymddiried ynddyn nhw – aelod o’r teulu, ffrind neu weithiwr proffesiynol.

Rydym yn argymell eich bod yn darganfod gofod preifat i gael llonydd. Mae’n debyg y bydd y sgwrs yma yn anghyfforddus, ar y dechrau beth bynnag Ymyrraeth ydy’r peth olaf rydych chi ei eisiau.

Mae’r iaith o amgylch cam-drin rhywiol yn gallu gwneud y sgyrsiau yma’n anodd – mae yna nifer o wahanol dermau y mae pobl yn eu defnyddio ac yn priodoli gwahanol lefelau o arwyddocad iddyn nhw. Peidiwch â synnu os ydyn nhw’n defnyddio term nad oeddech wedi ei gysylltu gyda’ch profiad o’r blaen.

Os ydych yn ystyried datgelu i ffrind neu aelod o’r teulu, ac eisoes yn derbyn cymorth proffesiynol, efallai y bydd yn ddefnyddiol cynnal y sgwrs yma mor llawn â phosibl gyda nhw fel dull o baratoi eich hun.

Neu efallai y bydd bod yn ddi-enw yn help – gwasanaeth fel ein Gwe sgwrs lle y gallwch siarad am eich profiadau heb boeni am effeithio ar eich perthnasoedd personol.

Yr un sydd yn datgelu

Mae ymatebion i’r math yma o ddatgeliad yn gymysg, ond yn aml yn cynnwys sioc neu syndod. Mae’n hawdd gweld hyn fel diffyg ymddiriedaeth – nad ydyn nhw’n credu eich stori. Ond cofiwch nad oes gan yr un sy’n datgelu unrhyw syniad eich bod yn oroeswr – ac fe fydd angen iddyn nhw gymhathu’r wybodaeth yma.

Efallai y byddan nw’n gofyn cwestiynau sydd yn ymddangos yn rhesymol na allwch eu hateb. Y rheswm am hynny ydy eu bod yn gwestiynau nad ydych erioed wedi’u gofyn i chi’ch hunan nac wedi gallu eu datrys – maen nhw’n gweld eich profiadau chi o safbwynt allanol ac yn gallu gweld pethau na allwch chi eu gweld.

Gall y cwestiynau deimlo fel barn neu gyhuddiad – ond mae’n debygol mai ceisio deall yr hyn y maen nhw wedi ei glywed y maen nhw.

Os ydych yn datgelu i riant neu aelod o’r teulu, yna mae’n gyffredin iddyn nhw ofyn am sicrwydd nad ydych yn eu beio nhw.

Eich disgwyliadau

Mae’n bwysig ceisio rheoli eich disgwyliadau. Mae yna rym mawr mewn torri’r tawelwch – mae nifer o oroeswyr yn teimlo rhyddid eu bod wedi dweud wrth rhywun am y tro cyntaf, ond yna yn teimlo’n siomedig nad oes yna drawsnewid gwyrthiol wedi digwydd.

Cofiwch, mae hyn yn gam pwysig ac iach yn y broses o wella. Mae siarad am eich profiad yn rhan o daith barhaus. Dydy dweud wrth rhywun ddim yn gyrchfan, ond yn hytrach yn gam ar y daith honno.

Darllen pellach

Gallwch gyfeirio’r person yr ydych wedi dweud wrthyn nhw at y dudalen ar Ymdopi gyda Datgeliad, efallai y bydd yr wybodaeth yma yn ddefnyddiol iddyn nhw wrth symud ymlaen.

 

Leave Website
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this