Mae ffrind neu rhywun annwyl i chi wedi datgelu eu bod yn oroeswr – eu bod wedi dioddef cam-drin rhywiol dynion ar rhyw adeg yn eu bywyd.

Mae rhywun yn dweud wrthych am y rhan yma o’u bywyd yn gam pwysig yn eu siwrnai. Gall fod yn anodd iddyn nhw, ac fe fydd hefyd yn cael effaith arnoch chi nad ydych yn ei sylweddoli efallai ar y pryd.

Sut y gallwch chi helpu

Tra dylech chi geisio cefnogi’r goroeswr, mae angen i chi hefyd fod yn ofalus i beisio â’u gwthio i gymryd beth yn eich barn chi ydy’r cam cywir i’w gymryd.

Yn aml gall y goroeswr ofyn i chi beth ddylen nhw ei wneud. Gallwch wneud awgrymiadau ond rydyn ni’n argymell eich bod  yn gwneud rhywfaint o ymchwil cyn cynnig unrhyw gyngor.

Gwrando ydy’r peth mwyaf gwerthfawr y gallwch ei wneud i ddechrau.

Rydyn ni’n cynghori eich bod yn ceisio helpu’r goroeswr gyda’r hyn y maen nhw’n benderfynu sydd yn iawn iddyn nhw. Os ydyn nhw’n penderfynu eu bod angen cefnogaeth yna gallwch eu cyfeirio at wasanaeth fel ni – ond, efallai mai rhywun y gallan nhw bwyso arnyn nhw yn unig ydych chi.

Weithiau gwrando ar eu stori ydy’r unig help y maen nhw’n gallu ei dderbyn.

Cynghorion defnyddiol

  • Wrth drafod beth maen nhw wedi’i ddweud wrthych chi ceisiwch osgoi siarad am deimladau fel eu bod yn ffeithiau e.e. gall dweud ‘mae hyn yn anghredadwy’ yn rhoi argraff o ddiffyg ymddiriedaeth. Yn aml mae goroeswyr yn gweld ofn fel twyll neu nad ydy eu stori yn wir.
  • Ceisiwch ofyn cwestiynau agored na ellir eu hateb gyda ‘ie’ neu ‘na’ oherwydd gall hynny helpu rhywun i siarad am eu teimladau e.e. gofyn ‘sut rydych chi’n teimlo nawr ar ôl dweud wrtha’i’ pan fyddwch yn trafod y datgeliad.
  • Wrth symud ymlaen mae’n bwysig eich bod yn glir gyda nhw a chi’ch hun ynghylch terfyn yr hyn y gallwch ei ddioddef – a’ch bod yn cael y gefnogaeth rydych ei angen.

Gofalu amdanoch eich hun

Tra’ch bod eisiau helpu’r Goroeswr, gall datgeliad fod yn drawmatig i chithau hefyd. Mae’n anodd i chi gefnogi ffrind neu rhywun annwyl tra’ch bod yn dygymod gyda’r newyddion eich hun.

Mae’n normal i deimlo anghrediniaeth ac i fod yn ansicr  ynghylch ydy’r hyn sydd yn cael ei ddweud yn wir. Y rheswm dros hynny ydy ein bod weithiau yn ymdopi gyda phrofiadau trawmatig trwy argyhoeddi ein hunain na wnaeth e ddigwydd mewn gwirionedd – gall wynebu’r gwir fod yn rhy boenus.

Mae teimladau fel dryswch, dicter, tristwch, beio’ch hun neu’r goroeswr – i gyd yn ymatebion cyffredin. Os ydy’r goroeswr yn bartner  efallai bod hyn yn ymyrryd gyda’ch perthynas agos.

Beth i’w wneud nesaf

Mae’r rhan fwyaf o gefnogwyr dynion sydd wedi’i cam-drin yn rhywiol yn delio gyda theimladau cymysg ac yn ceisio lleihau’r effaith y mae cefnogi’r goroeswr yn ei gael arnyn nhw.

Gall siarad gyda gweithiwr cymdeithasol eich helpu i ddeall rhywfaint ar y sefyllfa a’ch helpu hefyd gyda’ch ymdrechion i gefnogi goroeswr.

Gallwch siarad gyda’n tîm o weithwyr proffesiynol hyfforddedig a gwirfoddolwyr dan oruchwyliaeth trwy   We sgwrs neur SMS sgwrs.

Edrychwch hefyd ar Fforymau sydd â gwybodaeth ddefnyddiol gan bobl eraill yn eich sefyllfa chi.

Gallwch hefyd gysylltu gyda’r swyddfa os ydych yn teimlo eich bod angen cymorth pellach

Leave Website
Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this